Check-in Facebook gave Lon Pepsi

Duration: 11/11 - 11/12/2018

Place of application: Full system (Maneki Vivo & Maneki Thu Duc)

Nội dung:
– Giảm 20% tổng hóa đơn cho khách hàng tại Maneki Thủ Đức
Điều kiện áp dụng:
-Áp dụng cả ngày từ Thứ hai -Chủ nhật
– Không áp dụng cùng CTKM khác, trừ CTKM check-in Facebook
– Không áp dụng kèm với nước

1
Bạn cần hỗ trợ?